Thank God for Family Galatians 3:23-29

Thank God for Family

Faith in Christ removes separations and makes us Abraham’s family. In Christ we are family and should live that way. Galatians 3:23-29 Paul, Nov. 19, 2017

Sermon Notes
1. Ua raws li txoj kevcai muab peb sib cais
Following the Law broke us apart
2. Txoj kev cia siab rau Tswv Yexus rub peb los rau Vajtswv
Faith in Christ brought our adoption
3. Txoj kev ua kevcai raus dej khi peb rau peb cov pojkoob yawmntxwv
Baptism in Christ binds our ancestry